Chọn trang

NẤU ĂN CHAY

Kể từ năm 2009, chúng tôi có được thiện duyên nấu ăn cho Lama Zopa Rinpoche (https://fpmt.org/teachers/zopa/about-lama-zopa-rinpoche/) và Tăng Đoàn của ngài trong chương trình Light of the Path teachings tại Blue Ridge Assembly in Black Mountain, North Carolina. Trong những năm đầu, chương trình Light of the Path teachings kéo dài hai tuần và có khoảng 200-300 Tăng Ni cùng Phật tử từ nhiều quốc gia đến học. Kể từ năm 2017, chương trình này được tăng lên bốn tuần. Theo lời chỉ dạy của Lama Zopa Rinpoche, chúng tôi đã ghi lại nơi đây cách nấu các món ăn cho ngài và Tăng Đoàn của ngài để khuyến khích mọi người ăn chay.

Thị Phước và Thị Hạnh

Round Logo white