Chọn trang

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

Chương trình tu học bằng tiếng Việt và bằng Anh Ngữ tại Chùa Ngàn Phật

Chùa Ngàn Phật có các buổi tụng kinh bằng tiếng Việt và các lớp tu học bằng Anh Ngữ. Chương trình tu học bằng Anh Ngữ được áp dụng và tiếp tục cải thiện dựa trên 14 năm học hỏi về những thành công của Phật Giáo Tây Tạng tại Mỹ và bốn năm trải nghiệm những phương thức học tập và sinh hoạt cho người trẻ không thông thạo tiếng Việt và người Mỹ tại Chùa Ngàn Phật.

Phật Pháp, dựa trên luật nhân quả, đặt trọng tâm dùng từ bi và trí tuệ để chuyển hóa tâm nên rất hợp với thế hệ trẻ người Việt sanh ra và lớn lên tại Mỹ. lớp học hàng tuần bằng Anh Ngữ này tại Chùa Ngàn Phật bao gồm phần học hỏi giáo lý đạo Phật và phần tư duy, thực hành những giáo lý đã học trong cuộc sống văn minh hiện đại.

Về phần giáo lý, các học viên được học về công trình giác ngộ vĩ đại của Ðức Phật Thích Ca và chân lý vô thường, khổ, và vô ngã là nền tảng căn bản của đạo Phật. Chân lý này bao gồm các giáo lý căn bản về Ngũ Uẩn, Tứ Diệu Ðế, Thập Nhị Nhân Duyên, 37 Phẩm Trợ Ðạo đặt trọng tâm vào Tứ Niệm Xứ và Bát Chánh Đạo. Các học viên cũng được học hỏi về thuyết Trung Đạo, lý Duyên Khởi, Tánh Không, Bồ Tát thừa và căn bản tu hành nhằm tự giác, giác tha, và giác hạnh viên mãn. Trong các buổi học, tùy theo trình độ và căn tính cá nhân cũng như căn tính đa dạng trong lớp học, các học viên được hướng dẫn và khuyến khích tham khảo Thanh Tịnh Ðạo, Vi Diệu Pháp, Duy Thức Học, Bồ Tát Hạnh và tự học hỏi thêm về giáo lý từ sách vở và trên các trang mạng. 

Về thực hành, chương trình tu học chú trọng về sự khác biệt giữa thiền Chỉ và thiền Quán hay thiền Minh Sát, và sự lợi ích của các pháp hành như niệm Phật, tụng kinh và trì chú. Phương pháp thực tập thiền Minh Sát hàng tuần tại chùa dựa trên kinh Niệm Xứ và Ðại Niệm xứ của đức Phật giảng trong Trung Bộ kinh và Trường Bộ kinh. Trong các buổi học, các học viên được hướng dẫn thực hành những lý thuyết đã học nhất là Bát Chánh Đạo và và phương thức áp dụng chánh niệm và tỉnh thức thực tập được từ thiền Minh Sát trong đời sống hàng ngày. Nhờ luôn thực hành như vậy, các học viên hiểu và cảm nhận được mọi sự vật trên thế gian đều vô ngã, theo nhân duyên mà sinh diệt, nên luôn buông xả, không chấp trước vì vậy giảm được phiền não, bớt khổ đau, và thấy được sự lợi ích của Phật Pháp đem đến hạnh phúc cho mình và mọi loài chúng sanh.

 

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 MẪU XIN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Round Logo white