Chọn trang

TỔ CHỨC LỄ CƯỚI Ở CHÙA

Quý Phật tử muốn tổ chức lễ cưới ở chùa xin gọi điện thoại về chùa (919-349-6892) hoặc email ([email protected]).  

 

 

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Giúp Đỡ Chùa bằng cách mua hàng qua Amazon Smile

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Round Logo white