Chọn trang

TỔ CHỨC LỄ CƯỚI Ở CHÙA

Quý Phật tử muốn tổ chức lễ cưới ở chùa xin gọi điện thoại về chùa (919-349-6892) hoặc email ([email protected]).  

 

 

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 MẪU XIN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Round Logo white