Chọn trang

TÔN CHỈ CỦA CHÙA NGÀN PHẬT

Chùa Ngàn Phật được thành lập để thờ một ngàn tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cho chư Tăng Ni, Phật tử và mọi loài chúng sanh có nhân duyên với Phật Pháp được chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường.

Đường lối của chùa là khai triển những lời dạy của Đức Phật và những phương pháp thực tập, không phân biệt truyền thống, để chúng ta có thể thành tựu phẩm chất đời sống tự thân, và cộng đồng trong xã hội Mỹ, nhưng vẫn giữ được những văn hóa tốt đẹp của người Việt. Khi thực tập và áp dụng sâu xa phương châm “Học Phật đạo, hành Bồ Tát đạo”, chúng ta sẽ nhận thức được bản chất của chân lý được đức Đức Phật khai mở để hướng chúng ta đến giải thoát.

Chùa Ngàn Phật đặc biệt chú trọng vào việc hoằng dương Chánh Pháp, phá trừ mê tín, tà kiến, và góp sức kiến tạo một nền giáo dục Phật Pháp bằng Anh Ngữ để đáp ứng nhu cầu tu tập cho người trẻ không thông thạo tiếng Việt và mở cánh cửa tu tập để người bản địa đến với chúng ta. Thiết nghĩ đây là một việc làm tích cực để hộ trì Tam Bảo vì chỉ có thế hệ trẻ có tu tập mới có thể bảo tồn và phát triển những chương trình tu học và những cơ sở Phật giáo của người Việt tỵ nạn trên nước Mỹ trong tương lai.

 

Chùa Ngàn Phật

Thousand Buddha Temple

CNP Logo in RED color

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 MẪU XIN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Round Logo white