Chọn trang

Kinh Thập Nguyện Phổ Hiền

  1. Thập Nguyện Phổ Hiền 01 HT Thích Phước Tịnh 1:17:54
  2. Thập Nguyện Phổ Hiền 02 HT Thích Phước Tịnh 1:19:34
  3. Thập Nguyện Phổ Hiền 03 HT Thích Phước Tịnh 1:19:08

 

LỜI DẪN.

Round Logo white