Chọn trang

PHỔ BIẾN TRANG MẠNG CỦA CHÙA VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC BẰNG ANH NGỮ

Ý nghĩa của Hộ Trì Tam Bảo là bảo hộ, giúp đỡ, che chở để Tam Bảo được trường tồn, không bị mai một. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy nhiệm vụ của hàng Phật tử tại gia rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại như chúng tôi đã trình bày trong bức TÂM THƯ-CHÙA NGÀN PHẬT

Việc hoằng Pháp bằng tiếng Mỹ và thay đổi cách thức truyền đạt Giáo pháp để hòa hợp với hoàn cảnh xã hội và trình độ học vấn của thế hệ trẻ cần phải có sự thông hiểu và hợp tác của mọi người con Phật vì “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Chúng tôi xin quý Phật tử tích cực giúp đỡ, ủng hộ, và phổ biến những chương trình giáo dục Phật Pháp bằng Anh Ngữ bằng cách:

  • Khuyến khích con cháu vào website của chùa để tìm hiểu, học hỏi Phật Pháp; và khuyến khích các cháu giới thiệu website của chùa cho bạn bè. Website của chùa có các bài giáo lý căn bản và gần 100 câu hỏi thông thường (FAQs) về đạo Phật và phương cách tu học cùng các câu trả lời hợp với trình độ của giới trẻ. Các cháu có thể vào trang mạng của chùa để tự học, và sau đó có thể liên lạc với Chùa qua điện thoại hay Facetime để học hỏi thêm.
  • Giới thiệu website của chùa đến người thân và bạn bè.
  • Tận dụng ưu thế mạng xã hội trong việc phổ biến các chương trình giáo dục Phật Pháp bằng Anh Ngữ tại Chùa Ngàn Phật và website của chùa. Quý Phật tử có thể copy những chương trình tu học, những bài viết của chùa và giới thiệu website của chùa trên Facebook. Đây là một phương cách rất hiệu quả trong việc Hộ Trì Tam Bảo vì những người xem được những bài này sẽ dễ dàng phổ biến (Share) với nhiều người khác.

Xin quý Phật tử đừng coi những việc làm trên là nhỏ bé hay không cần thiết mà bỏ qua nhân duyên thù thắng để chúng ta cùng góp sức Hộ Trì Tam Bảo. Sự ủng hộ của quý Phật tử là một khích lệ rất lớn cho các Phật tử hiện đang phục vụ các lớp học và trang web của chùa.

Công đức giúp đỡ phổ biến những chương trình giáo dục Phật Pháp bằng Anh Ngữ để Phật Giáo Việt Nam được bảo tồn và tiếp tục phát triển ở Mỹ thật không thể nghĩ bàn.

Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho quý Phật tử cùng gia đình luôn bình an, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, và đầy hỷ lạc trong việc tu học và hộ trì Tam Bảo.

Xin hồi hướng công đức và nhân lành này đến với tất cả Pháp giới chúng sanh.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trân trọng,

Chùa Ngàn Phật

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 MẪU XIN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Round Logo white