Chọn trang

LAMA ZOPA RINPOCHE CẦU NGUYỆN THÀNH LẬP CHÙA NGÀN PHẬT

Chùa Ngàn Phật được thành lập để thờ một ngàn tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cho chư Tăng Ni, Phật tử và mọi loài chúng sanh có nhân duyên với Phật Pháp được chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường. Ngoài những sinh hoạt thuần túy cho người Việt, Chùa Ngàn Phật rất chú trọng vào những sinh hoạt Phật Pháp cho các cháu không thông thạo tiếng Việt, và mở cánh cửa tu tập để người Mỹ đến với chúng ta trong khi vẫn gìn giữ được những truyền thống tốt đẹp của Phật Giáo Việt Nam. Chúng ta hãy cùng góp sức đào tạo thế hệ trẻ, có gốc rễ tâm linh, để sau này có thể bảo tồn được hơn 400 ngôi chùa mà người Việt tị nạn đã dày công xây dựng tại quốc gia này trong hơn 40 năm qua.

Khi được biết về đường lối tu học của Chùa Ngàn Phật rất chú trọng vào những phương thức sinh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh cho người trẻ không thông thạo tiếng Việt, và mở cánh cửa tu tập cho người Mỹ, ngày 20 tháng 8 năm 2017, Lama Zopa Rinpoche (https://fpmt.org/teachers/zopa/about-lama-zopa-rinpoche/) đã dùng chuông, mõ Việt Nam và cầu nguyện liên tiếp trong bốn giờ tại Chùa Ngàn Phật cho Phật sự xây dựng chùa và các chương trình tu học bằng Anh Ngữ.

Lama Zopa Rinpoche cũng rất hoan hỷ với Phật sự đúc một ngàn tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để thờ tại chánh điện mới của các Phật tử ở nhiều tiểu bang trên nước Mỹ. Mặc dù rất bận rộn với nhiều Phật sự trên thế giới, ngài đã ưu ái dành thì giờ đến thăm nơi làm tượng Phật ở North Carolina nhiều lần trong 13 năm qua. Ngày 2 tháng 8 năm 2008, Lama Zopa Rinpoche đã chính tay vẽ mặt một tượng Phật. Tượng Phật này sẽ được thờ ở chánh điện mới.

Lama Zopa Rinpoche là một trong những vị Thầy được nhiều người trên thế giới biết đến sau Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Ngài hiện là vị Thầy lãnh đạo tinh thần của Tổ chức Phật Giáo Tây Tạng FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, tạm dịch là Tổ Chức Bảo Tồn Truyền Thống Đại Thừa). Tổ chức này có tầm vóc quốc tế với 164 Trung Tâm Tu Học ở 40 quốc gia trên thế giới trong đó có hơn 20 Trung Tâm Tu Học Dài Hạn (Retreat Facilities).

 

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 MẪU XIN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Round Logo white