Select Page

PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

Lịch Sinh Hoạt

<Tháng Chín 2020>
T2T3T4T5T6T7CN
 1Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
2Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
3Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
4Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
5Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
6Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
7Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
8Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
9Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
10Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
11Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
12Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
13Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
14Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
15Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
16Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
17Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
18Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
19Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
20Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
21Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
22Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
23Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
24Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
25Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
26Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
27Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
28Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
29Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
30Chùa tạm thời đóng cửa tói 30 tháng 9 vì bệnh dịch Covid-19 all day
    

Phật giáo có thể định nghĩa là bản chất thật hay tuyệt đối của thế gian, hay là giáo pháp của đức Phật.

Theo định nghĩa thứ nhất, đạo Phật bao gồm thân tâm và giác ngộ và là con đường thực tập tâm linh để nhận ra sự thật tuyệt đối (chân đế) của thế gian. Bậc giác ngộ vì nhìn thấu được bản chất của mọi sự vật trên thế gian đều vô ngã, theo nhân duyên mà sinh diệt, nên luôn buông xả, không chấp trước vì vậy đoạn trừ được phiền não, và từ đó chấm dứt mọi khổ đau.    

Theo định nghĩa thứ hai, giáo pháp của đức Phật đặt trọng tâm dùng từ bi và trí tuệ để chuyển hóa tâm. Tùy theo căn cơ của từng chúng sanh, lợi ích của Phật Pháp có thể được chia thành ba bậc:

 1. Lợi ích cho kiếp này và những kiếp sau.
 2. Lợi ích cho sự chấm dứt khổ đau của sanh tử luân hồi. Đây là mục đích tối thượng của Phật Giáo Nguyên Thủy.
 3. Lợi ích cho sự tu thành Phật để độ chúng sanh. Đây là mục đích tối thượng của Phật Giáo Phát Triển.

Muốn hưởng được lợi ích của Phật Pháp, người Phật tử phải tích cực thực hành những lời dạy của đức Phật dưới đây:

 • Tinh tấn giữ gìn các giới đã thọ nhận, học hỏi, tư duy, và thực hành lời dạy của chư Phật cùng các Hiền Thánh Tăng trong kinh luật.
 • Phát Bồ Đề Tâm, trau dồi trí tuệ để có chánh kiến làm kim chỉ nam trên con đường đưa đến giác ngộ.
 • Tin sâu nhân quả, sống đạo đức, tu sửa lỗi lầm, luôn thận trọng và chịu trách nhiệm về mọi lời nói và hành động của mình.
 • Không tham chấp, hiểu rõ bản chất của mọi sự vật trên thế gian đều vô ngã, theo nhân duyên mà sinh diệt, ba cõi là nơi đau khổ, tâm cầu giác ngộ hiện tiền.
 • Dứt trừ mê tín hoặc truyền bá mê tín để khỏi gieo nghiệp tà kiến khó hưởng dư phước, lẩn quẩn khổ đau, không ngày thoát ra.
 • Hộ trì Tam Bảo, hoằng Pháp lợi sanh, bình đẳng tùy hỷ với mọi Phật sự để bồi đắp công đức cho sự giải thoát khỏi các khổ đau của sanh tử luân hồi.
 • Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, thương xót chúng sanh, cứu người giúp đời.
 • Luôn nhớ ơn Phật, nghĩ nhớ đến những lời Phật dạy, phát nguyện đời đời làm đệ tử Phật, tinh tấn tu hành đế đền ơn chư Phật, sống trong an lạc, hạnh phúc hiện tiền.

Đừng coi những điều trên là những khó khăn hay ràng buộc mà bỏ lỡ đi cơ hội trì giữ, thực hành những giới hạnh thiết yếu để bảo vệ chúng ta trong cuộc sống và bồi đắp công đức cho sự giải thoát khỏi các khổ đau của sanh tử luân hồi.