Select Page

Liên Lạc

Địa Chỉ của chùa

153 Wolfetrail Rd,

Greensboro, NC 27406

Email

chuanganphat@gmail.com

Điện Thoại

(919) 349-6892

Đăng Ký Thành Viên

Để nhận được những tin tức của chùa Ngàn Phật qua email hoặc đường bưu điện